ÔéČ EUR
Polski PL
Zamknij

Polityka prywatno┼Ťci

"

1.

Z niniejsz─ů Polityk─ů prywatno┼Ťci i Regulaminem Car Target Group d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, S┼éowenia, EU, zarejestrowana w S─ůdzie Rejonowym w Lublanie pod numerem rejestracyjnym 2011/17948, numer identyfikacyjny VAT: SI 71826238, numer rejestracyjny: 3972542000 (zwana dalej: przedstawicielem) zapewnia odwiedzaj─ůcym stron─Ö internetow─ů www.vehicle-rent.com/pl/, u┼╝ytkownikom us┼éug, klientom i innym osobom, z którymi nawi─ůzuj─ů stosunek umowny (zwanym dalej: u┼╝ytkownikami), informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z obowi─ůzuj─ůcym ustawodawstwem.

2.

Strona internetowa www.vehicle-rent.com/pl/ to system rezerwacji wypo┼╝yczalni samochodów, który pozwala u┼╝ytkownikowi (w zale┼╝no┼Ťci od dost─Öpno┼Ťci) na rezerwacj─Ö samochodów u ró┼╝nych wypo┼╝yczalni samochodów w ró┼╝nych lokalizacjach i w ró┼╝nych krajach (w UE i poza UE).

U┼╝ytkownik zawiera umow─Ö najmu samochodu bezpo┼Ťrednio z dostawc─ů us┼éug wynajmu samochodów, u którego u┼╝ytkownik zarezerwowa┼é samochód za po┼Ťrednictwem systemu rezerwacji. Ochrona danych osobowych, które u┼╝ytkownik poda┼é bezpo┼Ťrednio dostawcy us┼éug wynajmu samochodów (np. przy zawieraniu umowy najmu samochodu) jest przedmiotem postanowie┼ä umowy mi─Ödzy u┼╝ytkownikiem a dostawc─ů us┼éug wynajmu samochodów (bior─ůc pod uwag─Ö ustawodawstwo obowi─ůzuj─ůce w kraju wynajmu).

Definicje stosowane w Polityce maj─ů to samo znaczenie, co zdefiniowane w obowi─ůzuj─ůcym Regulaminie.

3.

U┼╝ytkownik niniejszym wyra┼╝a zgod─Ö i podejmuje si─Ö:

 • Przes┼éa─ç nast─Öpuj─ůce dane osobowe: imi─Ö i nazwisko, wiek, numer telefonu, adres e-mail, adres, kraj zamieszkania, numer karty kredytowej lub debetowej oraz dane u┼╝ytkownika dotycz─ůce p┼éatno┼Ťci za rezerwacj─Ö lub zaliczki na poczet procedury rezerwacji za po┼Ťrednictwem przedstawiciela (a zatem w celu wykonania umowy mi─Ödzy przedstawicielem a u┼╝ytkownikiem);
 • Dane, o których mowa w poprzednim akapicie, s─ů niezb─Ödne do dokonania rezerwacji, a tak┼╝e do pó┼║niejszej realizacji umowy, w zwi─ůzku z czym u┼╝ytkownik zezwala, aby jego dane osobowe zosta┼éy przes┼éane do dostawcy us┼éug wynajmu samochodów, agentowi kontraktowemu do wykonania rezerwacji, organizacji przeprowadzania kontroli bezpiecze┼ästwa kart kredytowych lub debetowych lub kontrahenta w celu ┼Ťwiadczenia ró┼╝nych us┼éug zwi─ůzanych z realizacj─ů zamówienia, np. us┼éugi przetwarzania p┼éatno┼Ťci.

4.

Korzystaj─ůc ze strony internetowej www.vehicle-rent.com/pl/, u┼╝ytkownik jest ┼Ťwiadom i przyjmuje do wiadomo┼Ťci, ┼╝e:

 • Jego dane osobowe (dane, na które u┼╝ytkownik udzieli┼é wyra┼║nej zgody, a tak┼╝e dane, które musz─ů by─ç przetwarzane w celu spe┼énienia zobowi─ůza┼ä umownych i ustawowych, oraz dane dotycz─ůce kart kredytowych zebranych podczas korzystania z systemu rezerwacji) s─ů przetwarzane zgodnie z z przepisami obowi─ůzuj─ůcymi na terytorium Republiki S┼éowenii (UE), w szczególno┼Ťci z ogólnym rozporz─ůdzeniem o ochronie danych (GDPR) oraz ustaw─ů o ochronie danych osobowych;
 • Ka┼╝de przetwarzanie i cel przetwarzania danych osobowych u┼╝ytkownika jest oczywisty z jednej z wa┼╝nych podstaw przetwarzania danych, tj. z:
  • Umowy (dane osobowe wymagane do zawarcia i realizacji umowy oraz do spe┼énienia wymaganych zobowi─ůza┼ä umownych),
  • Prawodawstwa (dane osobowe, które musz─ů by─ç gromadzone i/lub przechowywane zgodnie z przepisami),
  • Wyra┼║nej zgody u┼╝ytkownika na przetwarzanie danych osobowych (wy┼é─ůcznie w odniesieniu do danych i celu, w którym u┼╝ytkownik udzieli┼é wyra┼║nej zgody. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych opiera si─Ö na zgodzie u┼╝ytkownika, taka zgoda mo┼╝e zosta─ç cofni─Öta w dowolnym momencie);
 • Dane osobowe mog─ů by─ç przetwarzane równie┼╝ w oparciu o uzasadniony interes, tj. w celu prowadzenia bada┼ä statystycznych i/lub analiz, które mog─ů by─ç prowadzone w celu ci─ůg┼éej poprawy do┼Ťwiadczenia u┼╝ytkownika i jako┼Ťci us┼éug, a tak┼╝e dla dalszego planowania i rozwoju ┼Ťwiadczonych us┼éug. Minimalny zakres danych osobowych wraz z anonimizacj─ů i pseudonimizacj─ů s─ů brane pod uwag─Ö w badaniach statystycznych i analizach tak, aby wykorzystywane dane osobowe nie pozwala┼éy na identyfikacj─Ö pojedynczego u┼╝ytkownika;
 • Zgody mo┼╝na wycofa─ç w formie pisemnej za pomoc─ů specjalnego formularza kontaktowego, dost─Öpnego pod adresem www.vehicle-rent.com/pl/contact/. W przypadku wycofania przez u┼╝ytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, administrator przestaje przetwarza─ç dane osobowe zebrane na podstawie zgody lub przestaje przetwarza─ç je w celu, dla którego zosta┼éa udzielona;
 • U┼╝ytkownikami danych osobowych s─ů Car Target Group d.o.o., partnerzy kontraktowi Car Target Group d.o.o., a tak┼╝e organy pa┼ästwowe, przy czym ka┼╝de wykorzystanie danych osobowych przez partnerów kontraktowych Car Target Group d.o.o. opiera si─Ö na stosunku umownym, który spe┼énia wymogi dotycz─ůce przetwarzania i ochrony danych osobowych; dost─Öp do danych osobowych jest dozwolony tylko w celu i zakresie niezb─Ödnym do ┼Ťwiadczenia us┼éugi;
 • Dane osobowe niezb─Ödne do zapewnienia odpowiedniego poziomu i ┼Ťwiadczenia us┼éugi mog─ů by─ç, zgodnie z odpowiednimi i odpowiednimi zabezpieczeniami (np. szyfrowanie), przekazane Republice S┼éowenii, gdzie dane b─Öd─ů przechowywane do przetwarzania i wykorzystania;
 • Dane osobowe u┼╝ytkownika, wykorzystywane do celów procedur rezerwacji, a tym samym realizacji zamówienia, mog─ů by─ç wysy┼éane, zgodnie z w┼éa┼Ťciwymi i odpowiednimi zabezpieczeniami, do kraju, w którym realizowana jest umowa, która nie ma jednakowych norm bezpiecze┼ästwa w zakresie bezpiecze┼ästwa i przetwarzania danych osobowych przy u┼╝yciu wymaganej ochrony technicznej danych osobowych (np. szyfrowanie);
 • Adres e-mail u┼╝ytkownika b─Ödzie u┼╝ywany do powiadamiania u┼╝ytkownika o samej rezerwacji, w tym wysy┼éania potwierdzenia lub zmian w rezerwacji, oraz informowania go o aktualizacjach i zmianach na stronie przedstawiciela www.vehicle-rent.com/pl/, gdy odnosi si─Ö to do wykonania samej umowy;
 • Numer telefonu u┼╝ytkownika b─Ödzie u┼╝ywany tylko w sytuacjach awaryjnych zwi─ůzanych z realizacj─ů umowy, takich jak awaria lub problemy z rezerwacj─ů u┼╝ytkownika;
 • Przedstawiciel mo┼╝e wysy┼éa─ç dostawcom i partnerom zanonimizowane dane statystyczne dotycz─ůce u┼╝ytkowników, którzy nigdy nie zawieraj─ů danych osobowych, a tym samym uniemo┼╝liwiaj─ů identyfikacj─Ö indywidualnego u┼╝ytkownika;
 • Dane osobowe s─ů przechowywane i przetwarzane do czasu wyga┼Ťni─Öcia wa┼╝no┼Ťci stosunków umownych lub do czasu uregulowania zobowi─ůza┼ä umownych i spe┼énienia wszystkich roszcze┼ä obj─Ötych ograniczeniem. Niektóre dane osobowe s─ů przechowywane zgodnie z obowi─ůzuj─ůcymi przepisami (np. 10 lat w przypadku niektórych danych w ramach przepisów podatkowych i finansowych), w celu spe┼énienia zobowi─ůza┼ä wynikaj─ůcych z obowi─ůzuj─ůcych przepisów oraz w celu wykonania lub udzielenia odpowiedzi na zarzuty, je┼╝eli: wszelkie, które mog┼éyby powsta─ç bezpo┼Ťrednio w zwi─ůzku mi─Ödzy u┼╝ytkownikiem a Car Target Group d.o.o. lub w zwi─ůzku mi─Ödzy Car Target Group d.o.o. a stronami trzecimi;
 • Ma prawo do wydrukowania lub uzyskania dost─Öpu do zgromadzonych danych osobowych oraz prawo do poprawiania danych osobowych, je┼Ťli u┼╝ytkownik jest zdania, ┼╝e ÔÇőÔÇőprzetwarzane dane osobowe nie s─ů poprawne; prawo do usuni─Öcia lub ograniczenia przetwarzania danych, je┼Ťli nie s─ů one konieczne do realizacji umowy lub wype┼énienia obowi─ůzków ustawowych; prawo do wniesienia sprzeciwu dotycz─ůcego przetwarzania danych osobowych na podstawie odsetek ustawowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. U┼╝ytkownik mo┼╝e wykonywa─ç wszystkie powy┼╝sze czynno┼Ťci za pomoc─ů specjalnego formularza kontaktowego dost─Öpnego pod adresem www.vehicle-rent.com/pl/contact/;
 • W przypadku, gdy u┼╝ytkownik jest zdania, ┼╝e ÔÇőÔÇőprzetwarzanie danych osobowych zosta┼éo naruszone, skarga mo┼╝e zosta─ç z┼éo┼╝ona za pomoc─ů specjalnego formularza kontaktowego dost─Öpnego pod adresem www.vehicle-rent.com/pl/contact/ lub w organie nadzorczym (komisarz ds. informacji);
 • Te dane osobowe s─ů dost─Öpne za po┼Ťrednictwem serwera, który wykorzystuje aktualne technologie do ochrony danych osobowych (np. 256-bitowe szyfrowanie);
 • Korzystanie z systemu bezpiecze┼ästwa jest dost─Öpne tylko na podstronie www.vehicle-rent.com/pl/, na której u┼╝ytkownik widzi lub podaje swoje dane osobowe;
 • Ikona zamkni─Ötej k┼éódki wskazuje, ┼╝e u┼╝ytkownik znajduje si─Ö na stronie internetowej z bezpiecznym po┼é─ůczeniem, natomiast ikona k┼éódki z czerwonym krzy┼╝ykiem (Google Chrome), szara k┼éódka z czerwon─ů b┼éyskawic─ů (Mozilla Firefox) lub ostrze┼╝enie (Safari, Internet Explorer, Bing) wskazuje, ┼╝e u┼╝ytkownik znajduje si─Ö na niezabezpieczonej stronie.

5.

Subskrypcja wiadomo┼Ťci e-mail

U┼╝ytkownik zgadza si─Ö z wyra┼║n─ů lub oddzieln─ů aplikacj─ů (MailChimp), ┼╝e dane osobowe podane podczas subskrybowania wiadomo┼Ťci e-mail s─ů wykorzystywane lub przetwarzane w celu wysy┼éania wiadomo┼Ťci zwi─ůzanych z dzia┼éaniem przedstawiciela (kampanie, wiadomo┼Ťci, informacje o konkursach z nagrodami i innych dzia┼éaniach marketingowych, informacje ogólne o przedstawicielu) na ich jego e-mail.

Taka zgoda na otrzymywanie wiadomo┼Ťci e-mail mo┼╝e zosta─ç wycofana w dowolnym czasie. Anulowanie mo┼╝na wykona─ç w ramach wys┼éanych wiadomo┼Ťci e-mail, klikaj─ůc ┼é─ůcze ""„Anuluj subskrypcj─Ö” lub wysy┼éaj─ůc powiadomienie o anulowaniu na adres e-mail: gdpr@cartargetgroup.com.

6.

Przedstawiciel niniejszym wyra┼╝a zgod─Ö i zobowi─ůzuje si─Ö: przetwarza─ç i przechowywa─ç dane osobowe u┼╝ytkownika zgodnie z przepisami obowi─ůzuj─ůcymi w Republice S┼éowenii.

7.

U┼╝ytkownik zosta┼é poinformowany i potwierdza fakt, ┼╝e bezpiecze┼ästwo danych podczas przetwarzania kart kredytowych jest zapewniane przez zleceniodawc─Ö PayUnity, który jest autoryzowanym dostawc─ů takich us┼éug.

8.

Przedmiotowa Polityka jest dost─Öpna pod adresem www.vehicle-rent.com/pl/ i wchodzi w ┼╝ycie w dniu 25 maja 2018 r.

 

CAR TARGET GROUP D.O.O.

" "

O PLIKACH COOKIE

Plik cookie to informacja przes┼éana przez nasz─ů witryn─Ö do przegl─ůdarki u┼╝ytkownika, która nast─Öpnie zapisuje j─ů w systemie. Plik cookie umo┼╝liwia naszej witrynie zapami─Ötanie informacji o ustawieniach u┼╝ytkownika, dopóki bie┼╝─ůce okno w przegl─ůdarce nie zostanie zamkni─Öte (w przypadku pliku cookie dotycz─ůcego sesji) lub dopóki plik cookie nie zostanie wy┼é─ůczony lub usuni─Öty. Wielu u┼╝ytkowników woli korzysta─ç z plików cookie, poniewa┼╝ pomagaj─ů one porusza─ç si─Ö po stronach internetowych. Przechowywanie plików cookie jest kontrolowane przez przegl─ůdark─Ö u┼╝ywan─ů przez u┼╝ytkownika. U┼╝ytkownik mo┼╝e ograniczy─ç lub wy┼é─ůczy─ç zapisywanie plików cookie. Pliki cookie nie mog─ů przekazywa─ç informacji prywatnych lub innego rodzaju informacji z dysku twardego.

Dlaczego pliki cookie s─ů niezb─Ödne?

Pliki cookie s─ů kluczem do zapewnienia przyjaznych dla u┼╝ytkownika us┼éug internetowych. Najbardziej powszechne funkcje handlu elektronicznego nie by┼éyby mo┼╝liwe bez plików cookie. Pliki cookie sprawiaj─ů, ┼╝e interakcja mi─Ödzy u┼╝ytkownikiem a witryn─ů jest szybsza i prostsza. Korzystaj─ůc z plików cookie witryna zapami─Ötuje preferencje i do┼Ťwiadczenie u┼╝ytkownika, oszcz─Ödzaj─ůc w ten sposób czas i sprawiaj─ůc, ┼╝e przegl─ůdanie stron internetowych jest bardziej wydajne i przyjemne. Pliki cookie s─ů równie┼╝ wykorzystywane do monitorowania ruchu na stronie, maj─ůcego na celu popraw─Ö funkcjonowania strony i nawigacji.

Jak zarz─ůdza─ç plikami cookie i je usuwa─ç

Je┼Ťli chcesz zmieni─ç sposób, w jaki przegl─ůdarka korzysta z plików cookie, w tym blokowanie lub usuwanie, mo┼╝esz to zrobi─ç, zmieniaj─ůc ustawienia przegl─ůdarki. Wi─Ökszo┼Ť─ç przegl─ůdarek ostrzega o witrynie próbuj─ůcej zapisa─ç plik cookie, pozwalaj─ůc w ten sposób na akceptowanie lub odrzucanie wszystkich plików cookie lub na akceptowanie tylko pewnego rodzaju plików cookie. Pliki cookie zapisane przez przegl─ůdark─Ö s─ů ┼éatwe do usuni─Öcia. 

Procedury zarz─ůdzania i usuwania plików cookie ró┼╝ni─ů si─Ö w zale┼╝no┼Ťci od przegl─ůdarki. Wi─Öcej informacji na ten temat mo┼╝na znale┼║─ç na stronie internetowej przegl─ůdarki.

Jakie pliki cookie s─ů u┼╝ywane na tej stronie?

 

Nazwa pliku cookie Cel Czas trwania pliku cookie Firma
__zlcmid Obsługa strony internetowej 1 rok Zopim
_ga Statystyki strony internetowej 2 lata Google Analytics
_gat_UA-31199683-3 Statystyki strony internetowej sesja Google Analytics
_gid Statystyki strony internetowej 24 godziny Google Analytics
ab Ab testowanie 14 dni Vehicle Rent
country Obsługa strony internetowej 1 rok Vehicle Rent
csrftoken Obsługa strony internetowej 1 rok Vehicle Rent
currency Obsługa strony internetowej 1 rok Vehicle Rent
__sharethis_cookie_test__ Widgety spo┼éeczno┼Ťciowe sesja .sharethis.com
__stid Widgety spo┼éeczno┼Ťciowe 1 rok .sharethis.com
cookies_accepted Powiadomienie o plikach cookie 1 rok Vehicle Rent
"