Polityka prywatności

1.

Z niniejszą Polityką prywatności i Regulaminem Car Target Group d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, Słowenia, EU, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Lublanie pod numerem rejestracyjnym 2011/17948, numer identyfikacyjny VAT: SI 71826238, numer rejestracyjny: 3972542000 (zwana dalej: przedstawicielem) zapewnia odwiedzającym stronę internetową www.vehicle-rent.com/pl/, użytkownikom usług, klientom i innym osobom, z którymi nawiązują stosunek umowny (zwanym dalej: użytkownikami), informacje o przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem.

2.

Strona internetowa www.vehicle-rent.com/pl/ to system rezerwacji wypożyczalni samochodów, który pozwala użytkownikowi (w zależności od dostępności) na rezerwację samochodów u różnych wypożyczalni samochodów w różnych lokalizacjach i w różnych krajach (w UE i poza UE).

Użytkownik zawiera umowę najmu samochodu bezpośrednio z dostawcą usług wynajmu samochodów, u którego użytkownik zarezerwował samochód za pośrednictwem systemu rezerwacji. Ochrona danych osobowych, które użytkownik podał bezpośrednio dostawcy usług wynajmu samochodów (np. przy zawieraniu umowy najmu samochodu) jest przedmiotem postanowień umowy między użytkownikiem a dostawcą usług wynajmu samochodów (biorąc pod uwagę ustawodawstwo obowiązujące w kraju wynajmu).

Definicje stosowane w Polityce mają to samo znaczenie, co zdefiniowane w obowiązującym Regulaminie.

3.

Użytkownik niniejszym wyraża zgodę i podejmuje się:

 • Przesłać następujące dane osobowe: imię i nazwisko, wiek, numer telefonu, adres e-mail, adres, kraj zamieszkania, numer karty kredytowej lub debetowej oraz dane użytkownika dotyczące płatności za rezerwację lub zaliczki na poczet procedury rezerwacji za pośrednictwem przedstawiciela (a zatem w celu wykonania umowy między przedstawicielem a użytkownikiem);
 • Dane, o których mowa w poprzednim akapicie, są niezbędne do dokonania rezerwacji, a także do późniejszej realizacji umowy, w związku z czym użytkownik zezwala, aby jego dane osobowe zostały przesłane do dostawcy usług wynajmu samochodów, agentowi kontraktowemu do wykonania rezerwacji, organizacji przeprowadzania kontroli bezpieczeństwa kart kredytowych lub debetowych lub kontrahenta w celu świadczenia różnych usług związanych z realizacją zamówienia, np. usługi przetwarzania płatności.

4.

Korzystając ze strony internetowej www.vehicle-rent.com/pl/, użytkownik jest świadom i przyjmuje do wiadomości, że:

 • Jego dane osobowe (dane, na które użytkownik udzielił wyraźnej zgody, a także dane, które muszą być przetwarzane w celu spełnienia zobowiązań umownych i ustawowych, oraz dane dotyczące kart kredytowych zebranych podczas korzystania z systemu rezerwacji) są przetwarzane zgodnie z z przepisami obowiązującymi na terytorium Republiki Słowenii (UE), w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (GDPR) oraz ustawą o ochronie danych osobowych;
 • Każde przetwarzanie i cel przetwarzania danych osobowych użytkownika jest oczywisty z jednej z ważnych podstaw przetwarzania danych, tj. z:
  • Umowy (dane osobowe wymagane do zawarcia i realizacji umowy oraz do spełnienia wymaganych zobowiązań umownych),
  • Prawodawstwa (dane osobowe, które muszą być gromadzone i/lub przechowywane zgodnie z przepisami),
  • Wyraźnej zgody użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (wyłącznie w odniesieniu do danych i celu, w którym użytkownik udzielił wyraźnej zgody. W przypadkach, w których przetwarzanie danych osobowych opiera się na zgodzie użytkownika, taka zgoda może zostać cofnięta w dowolnym momencie);
 • Dane osobowe mogą być przetwarzane również w oparciu o uzasadniony interes, tj. w celu prowadzenia badań statystycznych i/lub analiz, które mogą być prowadzone w celu ciągłej poprawy doświadczenia użytkownika i jakości usług, a także dla dalszego planowania i rozwoju świadczonych usług. Minimalny zakres danych osobowych wraz z anonimizacją i pseudonimizacją są brane pod uwagę w badaniach statystycznych i analizach tak, aby wykorzystywane dane osobowe nie pozwalały na identyfikację pojedynczego użytkownika;
 • Zgody można wycofać w formie pisemnej za pomocą specjalnego formularza kontaktowego, dostępnego pod adresem www.vehicle-rent.com/pl/contact/. W przypadku wycofania przez użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych, administrator przestaje przetwarzać dane osobowe zebrane na podstawie zgody lub przestaje przetwarzać je w celu, dla którego została udzielona;
 • Użytkownikami danych osobowych są Car Target Group d.o.o., partnerzy kontraktowi Car Target Group d.o.o., a także organy państwowe, przy czym każde wykorzystanie danych osobowych przez partnerów kontraktowych Car Target Group d.o.o. opiera się na stosunku umownym, który spełnia wymogi dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych; dostęp do danych osobowych jest dozwolony tylko w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usługi;
 • Dane osobowe niezbędne do zapewnienia odpowiedniego poziomu i świadczenia usługi mogą być, zgodnie z odpowiednimi i odpowiednimi zabezpieczeniami (np. szyfrowanie), przekazane Republice Słowenii, gdzie dane będą przechowywane do przetwarzania i wykorzystania;
 • Dane osobowe użytkownika, wykorzystywane do celów procedur rezerwacji, a tym samym realizacji zamówienia, mogą być wysyłane, zgodnie z właściwymi i odpowiednimi zabezpieczeniami, do kraju, w którym realizowana jest umowa, która nie ma jednakowych norm bezpieczeństwa w zakresie bezpieczeństwa i przetwarzania danych osobowych przy użyciu wymaganej ochrony technicznej danych osobowych (np. szyfrowanie);
 • Adres e-mail użytkownika będzie używany do powiadamiania użytkownika o samej rezerwacji, w tym wysyłania potwierdzenia lub zmian w rezerwacji, oraz informowania go o aktualizacjach i zmianach na stronie przedstawiciela www.vehicle-rent.com/pl/, gdy odnosi się to do wykonania samej umowy;
 • Numer telefonu użytkownika będzie używany tylko w sytuacjach awaryjnych związanych z realizacją umowy, takich jak awaria lub problemy z rezerwacją użytkownika;
 • Przedstawiciel może wysyłać dostawcom i partnerom zanonimizowane dane statystyczne dotyczące użytkowników, którzy nigdy nie zawierają danych osobowych, a tym samym uniemożliwiają identyfikację indywidualnego użytkownika;
 • Dane osobowe są przechowywane i przetwarzane do czasu wygaśnięcia ważności stosunków umownych lub do czasu uregulowania zobowiązań umownych i spełnienia wszystkich roszczeń objętych ograniczeniem. Niektóre dane osobowe są przechowywane zgodnie z obowiązującymi przepisami (np. 10 lat w przypadku niektórych danych w ramach przepisów podatkowych i finansowych), w celu spełnienia zobowiązań wynikających z obowiązujących przepisów oraz w celu wykonania lub udzielenia odpowiedzi na zarzuty, jeżeli: wszelkie, które mogłyby powstać bezpośrednio w związku między użytkownikiem a Car Target Group d.o.o. lub w związku między Car Target Group d.o.o. a stronami trzecimi;
 • Ma prawo do wydrukowania lub uzyskania dostępu do zgromadzonych danych osobowych oraz prawo do poprawiania danych osobowych, jeśli użytkownik jest zdania, że ​​przetwarzane dane osobowe nie są poprawne; prawo do usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych, jeśli nie są one konieczne do realizacji umowy lub wypełnienia obowiązków ustawowych; prawo do wniesienia sprzeciwu dotyczącego przetwarzania danych osobowych na podstawie odsetek ustawowych oraz prawo do przenoszenia danych osobowych. Użytkownik może wykonywać wszystkie powyższe czynności za pomocą specjalnego formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.vehicle-rent.com/pl/contact/;
 • W przypadku, gdy użytkownik jest zdania, że ​​przetwarzanie danych osobowych zostało naruszone, skarga może zostać złożona za pomocą specjalnego formularza kontaktowego dostępnego pod adresem www.vehicle-rent.com/pl/contact/ lub w organie nadzorczym (komisarz ds. informacji);
 • Te dane osobowe są dostępne za pośrednictwem serwera, który wykorzystuje aktualne technologie do ochrony danych osobowych (np. 256-bitowe szyfrowanie);
 • Korzystanie z systemu bezpieczeństwa jest dostępne tylko na podstronie www.vehicle-rent.com/pl/, na której użytkownik widzi lub podaje swoje dane osobowe;
 • Ikona zamkniętej kłódki wskazuje, że użytkownik znajduje się na stronie internetowej z bezpiecznym połączeniem, natomiast ikona kłódki z czerwonym krzyżykiem (Google Chrome), szara kłódka z czerwoną błyskawicą (Mozilla Firefox) lub ostrzeżenie (Safari, Internet Explorer, Bing) wskazuje, że użytkownik znajduje się na niezabezpieczonej stronie.

5.

Subskrypcja wiadomości e-mail

Użytkownik zgadza się z wyraźną lub oddzielną aplikacją (MailChimp), że dane osobowe podane podczas subskrybowania wiadomości e-mail są wykorzystywane lub przetwarzane w celu wysyłania wiadomości związanych z działaniem przedstawiciela (kampanie, wiadomości, informacje o konkursach z nagrodami i innych działaniach marketingowych, informacje ogólne o przedstawicielu) na ich jego e-mail.

Taka zgoda na otrzymywanie wiadomości e-mail może zostać wycofana w dowolnym czasie. Anulowanie można wykonać w ramach wysłanych wiadomości e-mail, klikając łącze "„Anuluj subskrypcję” lub wysyłając powiadomienie o anulowaniu na adres e-mail: gdpr@cartargetgroup.com.

6.

Przedstawiciel niniejszym wyraża zgodę i zobowiązuje się: przetwarzać i przechowywać dane osobowe użytkownika zgodnie z przepisami obowiązującymi w Republice Słowenii.

7.

Użytkownik został poinformowany i potwierdza fakt, że bezpieczeństwo danych podczas przetwarzania kart kredytowych jest zapewniane przez zleceniodawcę PayUnity, który jest autoryzowanym dostawcą takich usług.

8.

Przedmiotowa Polityka jest dostępna pod adresem www.vehicle-rent.com/pl/ i wchodzi w życie w dniu 25 maja 2018 r.

 

CAR TARGET GROUP D.O.O.

O PLIKACH COOKIE

Plik cookie to informacja przesłana przez naszą witrynę do przeglądarki użytkownika, która następnie zapisuje ją w systemie. Plik cookie umożliwia naszej witrynie zapamiętanie informacji o ustawieniach użytkownika, dopóki bieżące okno w przeglądarce nie zostanie zamknięte (w przypadku pliku cookie dotyczącego sesji) lub dopóki plik cookie nie zostanie wyłączony lub usunięty. Wielu użytkowników woli korzystać z plików cookie, ponieważ pomagają one poruszać się po stronach internetowych. Przechowywanie plików cookie jest kontrolowane przez przeglądarkę używaną przez użytkownika. Użytkownik może ograniczyć lub wyłączyć zapisywanie plików cookie. Pliki cookie nie mogą przekazywać informacji prywatnych lub innego rodzaju informacji z dysku twardego.

Dlaczego pliki cookie są niezbędne?

Pliki cookie są kluczem do zapewnienia przyjaznych dla użytkownika usług internetowych. Najbardziej powszechne funkcje handlu elektronicznego nie byłyby możliwe bez plików cookie. Pliki cookie sprawiają, że interakcja między użytkownikiem a witryną jest szybsza i prostsza. Korzystając z plików cookie witryna zapamiętuje preferencje i doświadczenie użytkownika, oszczędzając w ten sposób czas i sprawiając, że przeglądanie stron internetowych jest bardziej wydajne i przyjemne. Pliki cookie są również wykorzystywane do monitorowania ruchu na stronie, mającego na celu poprawę funkcjonowania strony i nawigacji.

Jak zarządzać plikami cookie i je usuwać

Jeśli chcesz zmienić sposób, w jaki przeglądarka korzysta z plików cookie, w tym blokowanie lub usuwanie, możesz to zrobić, zmieniając ustawienia przeglądarki. Większość przeglądarek ostrzega o witrynie próbującej zapisać plik cookie, pozwalając w ten sposób na akceptowanie lub odrzucanie wszystkich plików cookie lub na akceptowanie tylko pewnego rodzaju plików cookie. Pliki cookie zapisane przez przeglądarkę są łatwe do usunięcia. 

Procedury zarządzania i usuwania plików cookie różnią się w zależności od przeglądarki. Więcej informacji na ten temat można znaleźć na stronie internetowej przeglądarki.

Jakie pliki cookie są używane na tej stronie?

 

Nazwa pliku cookie Cel Czas trwania pliku cookie Firma
__zlcmid Obsługa strony internetowej 1 rok Zopim
_ga Statystyki strony internetowej 2 lata Google Analytics
_gat_UA-31199683-3 Statystyki strony internetowej sesja Google Analytics
_gid Statystyki strony internetowej 24 godziny Google Analytics
ab Ab testowanie 14 dni Vehicle Rent
country Obsługa strony internetowej 1 rok Vehicle Rent
csrftoken Obsługa strony internetowej 1 rok Vehicle Rent
currency Obsługa strony internetowej 1 rok Vehicle Rent
__sharethis_cookie_test__ Widgety społecznościowe sesja .sharethis.com
__stid Widgety społecznościowe 1 rok .sharethis.com
cookies_accepted Powiadomienie o plikach cookie 1 rok Vehicle Rent