€ EUR
Nederlands NL
Sluiten

Privacybeleid

"

1.

Met dit privacybeleid en de Gebruiksvoorwaarden biedt Car Target Group d.o.o., Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana, Slovenië, EU, geregistreerd bij de rechtbank in Ljubljana onder registratienummer 2011/17948, BTW-nummer: SI 71826238, registratienummer: 3972542000 (hierna genoemd: representatief) de bezoekers aan www.vehicle-rent.com/nl/ website, gebruikers van diensten, klanten en andere personen met wie zij een contractuele relatie aangaan (hierna te noemen: gebruikers) informatie over de verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de geldende wetgeving.

2.

De website van www.vehicle-rent.com/nl/ is een reserveringssysteem voor autoverhuur, waarmee de gebruiker (afhankelijk van de beschikbaarheid) auto's kan boeken bij verschillende autoverhuurders op verschillende locaties en in verschillende landen (in de EU en buiten de EU).

De gebruiker sluit een autoverhuurcontract rechtstreeks af met de autoverhuurder waarbij de gebruiker de auto via het reserveringssysteem heeft geboekt. De bescherming van persoonsgegevens die de gebruiker rechtstreeks aan de autoverhuurder heeft gegeven (bijvoorbeeld bij het afsluiten van een autoverhuurcontract) is het voorwerp van de bepalingen van een dergelijk contract tussen de gebruiker en de aanbieder van de autoverhuur (rekening houdend met de wetgeving die in het land van verhuur van kracht is).

De definities die in het Beleid worden gebruikt, hebben dezelfde betekenis als gedefinieerd in de Gebruiksvoorwaarden die van kracht zijn.

3.

De gebruiker gaat hierbij akkoord en verplicht zich ertoe:

 • Om de volgende persoonsgegevens te verstrekken: naam en voornaam, leeftijd, telefoonnummer, e-mailadres, adres, land van verblijf, creditcard- of bankpasnummer en gegevens over de gebruiker met betrekking tot de betaling voor de boeking of vooruitbetaling ten behoeve van de boekingsprocedure via de vertegenwoordiger (en dus met het oog op de uitvoering van het contract tussen de vertegenwoordiger en de gebruiker);
 • Dat de gegevens waarnaar in het vorige lid wordt verwezen noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de boeking en voor de daaropvolgende uitvoering van het contract, en bijgevolg staat de gebruiker toe dat hun persoonsgegevens worden verzonden naar de autoverhuurder, contractagent voor het uitvoeren van de boeking, de boekingorganisatie voor het uitvoeren van een beveiligingscontrole van de creditcard of betaalpas of contractpartner voor het verlenen van verschillende diensten die verband houden met de uitvoering van het contract, bijv. betalingsverwerkingsdiensten.

4.

Door het gebruik van de website www.vehicle-rent.com/nl/ die de gebruiker kent en erkent het volgende:

 • Hun persoonsgegevens (gegevens waarvoor de gebruiker expliciete toestemming heeft verleend, evenals de gegevens die moeten worden verwerkt om te voldoen aan de contractuele en wettelijke verplichtingen, en de gegevens over creditcards die zijn verzameld tijdens het gebruik van het boekingssysteem) worden behandeld volgens de geldende wetgeving op het grondgebied van de Republiek Slovenië (de EU), met name de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet bescherming persoonsgegevens;
 • Elke verwerking en het doel van de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker blijkt uit een van de geldige grondslagen voor gegevensverwerking, dat wil zeggen uit:
  • Het contract (persoonsgegevens die nodig zijn voor het sluiten en uitvoeren van het contract en voor het nakomen van de contractuele verplichtingen),
  • Wetgeving (persoonsgegevens die moeten worden verzameld en/of bewaard volgens wettelijke bepalingen),
  • Expliciete toestemming van de gebruiker voor de verwerking van persoonsgegevens (alleen voor de gegevens en voor het doel waarvoor de gebruiker uitdrukkelijke toestemming heeft verleend. In gevallen waarin de verwerking van persoonsgegevens gebaseerd is op de toestemming van de gebruiker, kan deze toestemming op elke moment worden ingetrokken);
 • Persoonsgegevens kunnen ook worden verwerkt op basis van een legitiem belang, dat wil zeggen met het oog op het uitvoeren van statistische enquêtes en/of analyses, die kunnen worden uitgevoerd met het oog op het continu verbeteren van de gebruikerservaring en de kwaliteit van diensten, en voor verdere planning en ontwikkeling van de geleverde diensten. Een minimale reikwijdte van persoonsgegevens, anonimisering en pseudonimisering worden in aanmerking genomen bij statistische enquêtes en analyses, zodat de gebruikte persoonsgegevens de identificatie van een individuele gebruiker helemaal onmogelijk maken;
 • Toestemmingen kunnen schriftelijk worden ingetrokken met behulp van een speciaal contactformulier, beschikbaar op www.vehicle-rent.com/nl/contact/. In het geval dat de gebruiker zijn toestemming voor verwerking van persoonsgegevens intrekt, stopt de controller met het verwerken van de persoonsgegevens die zijn verzameld op basis van de toestemming, of stopt deze met verwerken voor het doel waarvoor de toestemming werd verleend;
 • Gebruikers van de persoonsgegevens zijn Car Target Group d.o.o., de contractuele partners van Car Target Group d.o.o. en overheidsinstanties, waarbij elk gebruik van persoonsgegevens door de contractpartners van Car Target Group d.o.o. is gebaseerd op een contractuele relatie die voldoet aan de vereisten met betrekking tot de verwerking en bescherming van persoonsgegevens; toegang tot persoonsgegevens is alleen toegestaan ​​voor het doel en de reikwijdte die nodig zijn voor het verlenen van de dienst;
 • Persoonsgegevens die nodig zijn voor het waarborgen van een passend niveau en het aanbieden van de dienst kunnen overeenkomstig passende en relevante waarborgen (bijv. codering), worden overgedragen naar de Republiek Slovenië, waar de gegevens zullen worden opgeslagen voor verwerking en gebruik;
 • Dat de persoonsgegevens van de gebruiker, die voor het doel van boekingsprocedures en dus de uitvoering van het contract worden gebruikt, in overeenstemming met de toepasselijke en relevante waarborgen kunnen worden verzonden naar een land waar het contract wordt uitgevoerd en dat niet dezelfde veiligheidsnormen kent met betrekking tot veiligheid en verwerking van persoonsgegevens door gebruik te maken van de vereiste technische bescherming van persoonsgegevens (bijvoorbeeld codering);
 • Dat het e-mailadres van de gebruiker zal worden gebruikt om de gebruiker over de boeking zelf te informeren, inclusief het verzenden van bevestiging of wijzigingen in de boeking, en hen op de hoogte te houden van updates en wijzigingen op de website van de vertegenwoordiger www.vehicle-rent.com/nl/, wanneer dit verwijst naar de uitvoering van het contract zelf;
 • Dat het telefoonnummer van de gebruiker alleen zal worden gebruikt in noodsituaties die verband houden met de uitvoering van het contract, zoals een storing of problemen met de boeking van de gebruiker;
 • Dat het de vertegenwoordiger is toegestaan om naar providers en partners geanonimiseerde statistische gegevens te sturen over de gebruikers, die nooit hun persoonsgegevens bevatten en zo identificatie van een individuele gebruiker voorkomen;
 • Die persoonsgegevens worden bewaard en verwerkt totdat de geldigheid van de contractuele relaties afloopt of totdat de contractuele verplichtingen zijn voldaan en nagekomen, of alle claims zijn verjaard. Bepaalde persoonsgegevens worden bewaard in overeenstemming met de geldende wetgeving (bijv. 10 jaar voor bepaalde gegevens onder belasting- en financiële bepalingen), om te voldoen aan verplichtingen krachtens de geldende regels en voor de uitvoering of beantwoording van eventuele vorderingen die rechtstreeks zouden kunnen voortvloeien uit de relatie tussen de gebruiker en Car Target Group d.o.o. of uit de relatie tussen Car Target Group d.o.o. en derden;
 • Heeft het recht om de verzamelde persoonsgegevens af te drukken of te openen en het recht om persoonsgegevens te corrigeren als de gebruiker van mening is dat de verwerkte persoonsgegevens niet correct zijn; recht op verwijdering of beperking van gegevensverwerking als deze niet noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract of het voldoen aan wettelijke verplichtingen; recht op het indienen van een bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens op basis van wettelijke rente en het recht op overdraagbaarheid van persoonsgegevens. De gebruiker kan al het bovenstaande uitoefenen met een speciaal contactformulier dat beschikbaar is op www.vehicle-rent.com/nl/contact/;
 • Indien de gebruiker van mening is dat de verwerking van persoonsgegevens is geschonden, kan een klacht worden ingediend met behulp van een speciaal contactformulier dat beschikbaar is op www.vehicle-rent.com/nl/contact/ of bij het toezichtsorgaan (Toezichthoudende Autoriteit);
 • Die persoonsgegevenszijn toegankelijk via een server die gebruikmaakt van up-to-date technologieën om persoonsgegevens te beschermen (bijv. 256-bit-codering);
 • Het gebruik van het veiligheidssysteem is alleen beschikbaar op de subpagina van www.vehicle-rent.com/nl/ waar de gebruiker zijn persoonsgegevens kan zien of invoeren;
 • Het vergrendelde slotpictogram geeft aan dat de gebruiker zich op een website bevindt met een beveiligde verbinding, terwijl het pictogram van een slot met een rood kruis (Google Chrome), grijs slot met een rode bliksemschicht (Mozilla Firefox) of een waarschuwing (Safari, Internet Explorer, Bing) aangeeft dat de gebruiker zich op een onbeschermde pagina bevindt.

5.

Abonnement op e-nieuws

De gebruiker gaat akkoord met een expliciete of afzonderlijke toepassing (MailChimp) dat de persoonsgegevens die bij het abonneren op e-nieuws werden meegedeeld, worden gebruikt of verwerkt voor het verzenden van berichten met betrekking tot de werking van de vertegenwoordiger (campagnes, nieuws, informatie over prijswedstrijden en andere marketingactiviteiten, algemene informatie over de vertegenwoordiger) naar hun e-mailadres.

Een dergelijke toestemming voor het ontvangen van e-nieuws kan op elk moment worden ingetrokken. De annulering kan worden gedaan binnen het verzonden e-nieuwsbericht door te klikken op de link ""Afmelden"" of door een kennisgeving van annulering te sturen naar het e-mailadres gdpr@cartargetgroup.com.

6.

De vertegenwoordiger gaat hierbij akkoord en verbindt zich ertoe om de persoonsgegevens van de gebruiker te verwerken en te bewaren in overeenstemming met de geldende wetgeving in de Republiek Slovenië.

7.

De gebruiker is op de hoogte gebracht van en erkent het feit dat de veiligheid van gegevens tijdens de verwerking van creditcards wordt geleverd door de outsourcer PayUnity die een geautoriseerde aanbieder van dergelijke services is.

8.

Het betreffende Beleid is beschikbaar op www.vehicle-rent.com/nl/ en treedt in werking op 25 mei 2018.

 

CAR TARGET GROUP D.O.O.

" "

OVER COOKIES

Een cookie is een stuk informatie dat door onze website naar uw browser wordt gestuurd en vervolgens in uw systeem wordt opgeslagen. Met de cookie kan onze website informatie over uw instellingen onthouden totdat u het huidige venster in de browser hebt gesloten of (in het geval van een sessiecookie) de cookie hebt uitgeschakeld of verwijderd. Veel gebruikers geven de voorkeur aan het gebruik van cookies, omdat ze helpen om door webpagina's te navigeren. De opslag van cookies wordt beheerd door de browser die door de gebruiker wordt gebruikt. Deze laatste kan het opslaan van cookies beperken of uitschakelen. Cookies kunnen geen privé- of andere informatie van uw harde schijf doorgeven.

Waarom zijn cookies noodzakelijk?

Cookies zijn de sleutel tot gebruiksvriendelijke webservices. De meest voorkomende functies van e-commerce zijn niet mogelijk zonder cookies. Cookies maken interactie tussen een internetgebruiker en een webpagina sneller en eenvoudiger. Door het gebruik van cookies onthoudt een webpagina de voorkeuren en ervaringen van gebruikers, waardoor tijd wordt bespaard en het bladeren op de webpagina efficiënter en aangenamer wordt. Cookies worden ook gebruikt voor monitoring van het verkeer op websites, gericht op het verbeteren van het functioneren en de navigatie van de website.

Hoe cookies beheren en verwijderen

Als u de manier wilt wijzigen waarop uw browser cookies gebruikt, inclusief blokkeren of verwijderen, kunt u dit doen door uw browserinstellingen te wijzigen. De meeste browsers waarschuwen u voor de webpagina die probeert een cookie op te slaan; ze laten u toe om alle cookies te accepteren of te weigeren of alleen een bepaald type cookies te accepteren. Cookies die door de browser worden opgeslagen, kunnen eenvoudig worden verwijderd. 

Procedures voor het beheren en verwijderen van cookies verschillen van de ene browser tot de andere. U kunt er meer informatie over vinden op de webpagina van uw browser.

Welke cookies worden op deze webpagina gebruikt?

 

Cookienaam Doel Tijdslimiet cookies Bedrijf
__zlcmid Werking op de webpagina 1 jaar Zopim
_ga Webpaginastatistieken 2 jaar Google Analytics
_gat_UA-31199683-3 Webpaginastatistieken sessie Google Analytics
_gid Webpaginastatistieken 24 uur Google Analytics
ab Ab testen 14 dagen Vehicle Rent
country Werking op de webpagina 1 jaar Vehicle Rent
csrftoken Werking op de webpagina 1 jaar Vehicle Rent
currency Werking op de webpagina 1 jaar Vehicle Rent
__sharethis_cookie_test__ Social share widgets sessie .sharethis.com
__stid Social share widgets 1 jaar .sharethis.com
cookies_accepted Cookie melding 1 jaar Vehicle Rent
"